Stadgar för Ålands Golfklubb

Stadgar för Ålands Golfklubb

§ 1
Namn och hemort.

Föreningens namn är Ålands Golfklubb rf och dess hemort är Sunds kommun samt dess språk är svenska.

§ 2
Föreningens ändamål.

Föreningens ändamål är att främja intresset för golfsport och bereda sina medlemmar tillfälle att utöva golfsport. För att förverkliga detta ändamål ska föreningen upprätthålla en golfbana på Åland samt anordna övningstillfällen och tävlingar. För att uppnå sitt ändamål kan föreningen anordna nöjestillställningar, utöva publiceringsverksamhet, äga och besitta fastigheter och annan egendom, mottaga gåvor och testamenten.

§ 3
Medlemskap.

Till medlem i klubben antas person efter anhållan till styrelsen. Medlemmar är årsmedlemmar eller ständiga medlemmar. Medlem betraktas som junior till och med det år då han/hon fyllt 21 år. Dessutom kan föreningen vid höst- eller vårmöte efter förslag av styrelsen till hedersmedlem kalla person som därtill gjort sig förtjänt.

§ 4
Medlem som önskar utträda ur föreningen bör meddela detta skriftligen till styrelsen eller dess ordförande eller muntligen till föreningensmötets protokoll.
Medlem som inte före utgången av kalenderåret betalat medlemsavgiften, anses ha utträtt ur föreningen.
Medlem som eljest brutit mot dessa stadgar, som handlat mot hederns lagar, som anses motverka föreningens ändamål, skada dess intressen eller genom sin vandel nedsätta dess anseende må av styrelsen med 2/3 majoritet uteslutas ur föreningen.
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen utsatt tid. Beslut om uteslutning skall delges medlemmen per brev med mottagningsbevis.
Besvär, som skall göras skriftligen till styrelsen inom trettio (30) dagar efter det att medlem fått kännedom om beslutet, avgöres av föreningsmöte.

§ 5
Avgifter.

Höstmötet fastställer den medlems- och spelavgift som medlemmarna skall erlägga. I medlems- och spelavgiften kan ingå talkoavgift och finansieringsavgift.
Hedersmedlem erlägger ingen avgift.

§ 6
Förvaltningsorgan.

Föreningen representeras och dess angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande och fyra till tio ledamöter vilka väljes på höstmötet bland de röstberättigade. Antalet ledamöter bestäms av höstmötet. Ordföranden utses för ett verksamhetsår i sänder medan ledamöterna utses för två verksamhetsår, sålunda att hälften av styrelsens ledamöter avgår årligen, de första genom lottning och sedan i tur och ordning. Om styrelseledamot avgår under sin mandatperiod kan föreningsmöte välja en ny ledamot för den återstående perioden.

§ 7
Styrelsen utser inom sig viceordförande och övriga funktionärer vilka styrelsen finner erforderliga. Styrelsen kan tillsätta specialutskott, tillfälliga kommittéer och funktionärer.

§ 8
Styrelsemöte.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om han är förhindrad, av viceordföranden, då dessa anser det nödvändigt eller om minst tre styrelseledamöter därom gör framställning. Kallelse till styrelsemöte sker genom skriftligt meddelande till ledamöterna. Styrelsen är beslutsför då över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid styrelsemötet skall föras protokoll.

§ 9
Föreningens bokslut uppgöres per kalenderår och bör räkenskaperna och andra nödvändiga handlingar inom mars månad tillsättas revisorerna.

§ 10
Föreningsmöte.

Föreningens vårmöte hålls före utgången av april månad och föreningens höstmöte tidigast inom november månad och senast före årets slut. Extra ordinarie föreningsmöte skall hållas då föreningsmöte eller styrelsen därom beslutat eller om minst en tiondel (1/10) av föreningens samtliga medlemmar sådant för visst ärende skriftligen påyrkar. Extra ordinarie möte skall hållas inom en månad från det framställning om sådant gjorts.

§ 11
Kallelse till föreningsmöte.

Kallelse till vår- och höstmöte eller extra ordinarie föreningsmöte sker skriftligen till medlemmarna senast två veckor före mötet eller genom annons i en inom landskapet Åland utkommande tidning minst tio (10) dagar före mötet.

§ 12
Vårmöte.

På föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Konstaterande av mötets behöriga sammankallande.
 4. Föredragning av styrelsens årsberättelse, bokslut och revisionsberättelsen.
 5. Fastställande av bokslutet.
 6. Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga eller åtgärder som förvaltningen av föreningens angelägenheter under det gångna verksamhetsåret, årsberättelse eller revisionsberättelsen kan föranleda.
 7. Framläggande av driftsbudgeten för innevarande verksamhetsår.
 8. Utseende av valberedning.
 9. Övriga i möteskallelsen nämnda av styrelsen eller medlem anhängiggjorda ärenden om vilka styrelsen erhållit skriftlig anmälan senast den 31 mars.

§ 13
Höstmöte.

På föreningens höstmöte behandlas följande ärenden.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Konstaterande av mötets behöriga sammankallande.
 4. Fastställande för följande verksamhetsår av de medlems- och övriga avgifter som medlemmar ska erlägga.
 5. Godkännade av investeringsplan för följande verksamhetsår.
 6. Val av ordförande för föreningen.
 7. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för följande verksamhetsår.
 8. Val av styrelseledamöter i stället för dem som står i tur att avgå.
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Beslut om kommittéer, samt val av medlemmar till dessa.
 11. Övriga i möteskallelsen nämnda av styrelsen eller medlem anhängiggjorda ärenden om vilka styrelsen har skriftlig anmälan senast den 30 september. Föreslås vid val flera kandidater än personer som skall väljas förrättas valet med slutna sedlar. Faller rösterna lika avgör lotten.

§ 14
Rösträtt vid föreningsmöte tillkommer medlem, som under året uppnår lägst 18 års ålder, samt hedersmedlemmar, vilka personligen deltar i mötet.
Vid såväl föreningsmöte som styrelsemöte gäller, där inte annat har blivit föreskrivet om röstpluralitet, enkel majoritet.

§ 15
Föreningens namn teckas av styrelsens ordförande eller viceordförande, vardera tillsammans med en styrelseledamot, eller av den eller de funktionärer styrelsen därtill förordnat.

§ 16
För ändring av dessa stadgar fordras att beslutet omfattas av minst två tredjedelar (2/3) av alla vid föreningsmöte angivna röster.

§ 17
För föreningens upplösande fordras att beslutet därom har omfattats av minst tre fjärdedelar (3/4) av alla vid föreningsmöte angivna röster.
Då föreningen upplöses bör dess medel användas för främjande av golfsporten på så sätt föreningens sista möte besluter.

§ 18
I övrigt länder gällande lag om föreningar till efterrättelse.