Medlemsundersökning 2013

Medlemsundersökning 2013

Vår ambition är att ständigt bli bättre och då är alla medlemmars åsikter viktiga !

Ett stort antal av våra medlemmar hjälpte oss i vårt förbättringsarbete genom att delta i den medlemsundersökning som vi i samarbete med företaget Progressi i Stockholm genomförde i slutet av 2013. Ett sammandrag av resultatet av undersökningen hittar ni i den bifogade filen nedan. En arbetsgrupp med representation från styrelse, banchef och klubbdirektör har tillsatts med uppgift att göra en analys och handlingsplan för de åtgärder gruppen anser bör vidtas utgående från de svar och förbättringsförslag som givits i undersökningen. Arbetsgruppen som började sitt arbete under vårvintern presenterar här de första åtgärder i den påbörjade handlingsplanen som man omgående avser vidta.

Vi ska prioritera arbetet med att få en jämn kvalitet på våra bunkrar. Målet är att uppnå en kvalitets tillförlitlighet dvs i stort sett samma känsla att slå oavsett i vilken bunker man hamnar. Mer sand kommer initialt att sättas i mer eller mindre samtliga bunkrar. Som ett led i arbetet med bunkrarna följer också att vi ska informera våra spelare om att kratta tillbaks sanden i bunkern och inte dra den med sig mot kanterna. Kvaliteten på ruffen är också ett återkommande påpekande i undersökningen. Med kvalitet tror vi att de flesta avser höjden på ruffen. Vår ambition är att klippa ruffen såpass ofta att vi vid envar tidpunkt kan ligga på en klipphöjd i närheten av 5 cm. Mera punktinsatser vad gäller ruffklippningen prioriteras.

Långsamt spel är ett växande problem. Ett snabbt spel ger mindre väntetider, minskade skäl till irritation och trevligare golfrundor. Vår målsättning är att i framtiden få ned maxtiden från dagens maxtid som för Slottsbanan ligger på 4,5 timmar och på Kungsbanan 5,0 timmar. För att nå målet så spelar förstås kvaliteten på bunkrarna och ruffen en stor roll. Vi ska förstärka antalet banvärdar vilket möjliggör en bättre översyn på banorna då vi har mycket bokat. Vi ska bli bättre med att ge information och tips som kan snabba upp spelet och därigenom göra spelet roligare.

Arbetsgruppen kommer under säsongen kontinuerligt att se över hur vidtagna åtgärder fungerar. Arbetet med övriga svar i medlemsundersökningen fortsätter i gruppen och vi kommer att följa med och rapportera hur det arbetet fortskrider.

Som ytterligare ett led i förbättringsarbetet har vi nu lagt upp en ny mejladress: bankollen@golfclub.ax. Skicka ett mejl, ta gärna ett foto och skicka med, om ni ser någonting som ni tycker att vi borde fixa till på banorna  .... vi är ju många som rör oss runt banor och anläggning och ju mer feedback vi som jobbar får desto bättre golfupplevelse kommer vi att kunna bjuda våra spelare på!

Åsa Nordström, klubbdirektör