Decemberhälsningar från styrelsen

Decemberhälsningar från styrelsen

Rapport från höstmötet
För en knapp månad sedan höll golfklubben sitt traditionella höstmöte, även denna gång på Smakbyn i Kastelholm. Stämningen inför mötet var god och många förväntansfulla medlemmar hade samlats, bland annat för att höra mera om hur ombyggnaden av Slottsbanan ligger till.

Mötet inleddes med att ordförande Mikael Mörn gjorde en genomgång av ekonomin och en likviditetsanalys, ett verktyg som styrelsen nu på allvar har tagit i bruk då investeringarna i anläggningen gjort att det behöver finnas ett stort fokus på penningflödena. Det är inte tu tal om att likviditeten kommer att vara ansträngd under nästa år innan försäljningen åter tar fart efter ombyggnaden.

Kostnadsramarna ser ut att hålla
Projektet med ombyggnaden ser dock ut att hålla sig inom de ramar som medlemmarna omfattade inför byggstarten, d v s cirka 2,4 miljoner euro. Projektledare Joakim Isaksson berättade att projektet på grund av stormen Alfrida i början av året drabbades av ökade kostnader som en följd av de skador och merarbeten som den hårda stormen orsakade.

Under projektets gång har även vissa tilläggsarbeten tillkommit med målet att försköna banan ytterligare, exempelvis valde man att inom ramen för projektet snygga upp kanterna kring dammen vid övningsgreenen/hål 5 i den nya bansträckningen. En annan sak som tidigt beslöts inom projektet var att förstora greenområdena relativt hur de initialt planerades, något som självklart kommer att ge en förhöjd golfupplevelse. Att vi trots dessa åtgärder håller oss inom budgetramarna är glädjande och vi konstaterar att vi kommer att få mycket golfbana för pengarna som investerats.

Profilarbetet har inletts
I samband med ombyggnaden av Slottsbanan ser golfklubben över sin klubbprofil, ett arbete som redan inleddes under sommaren då byggnaderna målades om i svart. Slottsbanan kommer framöver att benämnas Castle Course i den externa kommunikationen, även om vi är medvetna om och ödmjuka inför det faktum att namnet Slottsbanan med säkerhet kommer att leva kvar bland medlemmarna länge ännu.

Ett nytt skyltprogram för Castle Course tas fram och samtidigt ses hela golfklubbens grafiska profil över. Allt från sponsorskyltar och flaggor till scorekort och banguider tas med i arbetet. Lagom till öppning räknar vi även med att kunna presentera en bilpark med helt nya golfbilar i ny och lite modernare modell, där en stor fördel blir att bilarna utrustas med GPS och bildskärmar som dels gör att spelarna får information om hur långt det är kvar till flaggan, men även att man kan begränsa var bilarna kan köras samt hur snabbt de kan framföras, något som minskar slitaget på banan.

Övriga förnyelser stegvis
Med tanke på de stora investeringar som gjorts är det naturligt att det inte finns ekonomiskt utrymme att genomföra alla övriga önskvärda åtgärder omgående. Exempelvis finns det på sikt behov av att lägga ny asfalt på den övre parkeringen och även på vissa delar av bansträckningen. Vi ber er om förståelse för dessa prioriteringar och påminner också om att den totala kostnaden för medlems- och spelavgiften är på samma nivå som tidigare trots att vi får tillgång till en ny bana av toppklass.

Stort intresse utifrån
Redan innan öppning har Castle Course rönt stort intresse bland internationella golfskribenter och branschfolk. Exempelvis branschtidningen Golf Course Architectures redaktör Adam Lawrence nämner Castle Course som en av de framtida europeiska elitbanorna. Marknadsförings- och resesäljarföretaget GolfTravellers Kimmo Ekroth som brukar vara med och ranka internationella toppbanor sade i samband med ett besök på Åland under oktober att han utan tvekan skulle ranka Castle Course som en topp tio-bana i Europa redan innan öppning. Så förväntningarna är stora, både bland medlemmar och trogna gäster men även bland nya intressenter.

Juniorer prisades
I vanlig ordning prisades de ÅGK-juniorer som har haft nationella och internationella framgångar under golfåret. Höstmötet innehåller även en del formalia, exempelvis tillsättandet av styrelseposter och kommittéordföranden och -medlemmar. I styrelsen stiger Björn Wennström av efter åtta års styrelsearbete och han ersätts från och med årsskiftet av Jan Lindgren. I övrigt är styrelsesammansättningen oförändrad.

I kommittéerna har vi några förändringar både bland ordföranden och kommittémedlemmar. Läs gärna mera om alla som förtjänstfullt arbetar ideellt i höstmötets protokoll, som du i vanlig ordning hittar på hemsidan under menyfliken Medlemmar.

Som tidigare nämndes slogs medlems- och spelavgifter för inkommande år fast under höstmötet. Totalkostnaden hålls oförändrad men ett nytt spelalternativ tillkommer i och med att medlemmar kan välja ett alternativ där vi kombinerar medlemskap med spel endast på King’s Course.

Klubbdirektör Åsa Nordström redogjorde också för investeringsplanen. Den ombyggda banan kräver för sin skötsel en delvis förnyad och även större maskinpark, något som har tagits i beaktande i investeringsbudgeten. Under gångna år har investeringarna i maskinparken hållits på lägsta möjliga nivå och banpersonalen har också gjort ett fantastiskt jobb med att hålla maskinerna i bästa skick, men nu behöver alltså viss förnyelse och komplettering ske.

Ny vd söks
Ordförande släppte också nyheten att Åsa tänker lämna över stafettpinnen till en efterträdare någon vecka efter att Castle Course har öppnat i juli. Rekryteringen har inletts och ansökningstiden till tjänsten som klubbdirektör går ut i mitten av januari. Rekryteringen genomförs av en egen rekryteringsgrupp där bland annat ordförande och klubbdirektör ingår. Vi håller tummarna för att många intresserade och kvalificerade sökande hör av sig!

I övrigt hälsar greenkeeper Johan att banan trots de många regndagarna under hösten ser ut att ha vuxit till sig bra. De sista finslipningarna sker under våren, under perioden april-juni, där bland annat bunkerkanter ska skäras till och sand placeras i bunkrarna. Så nu hoppas vi på en gynnsam övervintring och en tidig vår.

En riktigt god jul och ett gott nytt år tillönskas er alla!

Styrelsen för Ålands Golfklubb