Lokala regler

Lokala regler

Lokala regler på Ålands Golfklubb r.f. 2018

1. STENAR I BUNKER
Stenar i bunker betraktas som flyttbara tillverkade föremål. Regel 24‐1 är tillämplig.

2. SPRINKLERLOCK
Alla fasta sprinklerlock är oflyttbara tillverkade föremål och lättnad från hindrande inverkan kan erhållas enligt regel 24‐2.

3. 100, 150 OCH 200‐METERS MARKERINGAR
Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Pinnar som markerar avståndet, 150m: markering, till greenens mitt är flyttbara hindrande föremål och får tas ned men måste återplaceras på det fasta röret som är ett oflyttbart hindrande föremål.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
Röda, gula och vita plattmarkeringar på fairway är oflyttbara hindrande föremål och anger avståndet 100 m, 150 m respektive 200m till mitten på green.

4. BOLL TRÄFFAR LEDNINGAR
Om boll träffar ledningstråd eller stolpe måste spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och spela en ny boll. Den första bollen är härmed ur spel. Regel 20‐5 är tillämplig.

Plikt för brott mot lokal regel
Matchspel: Förlust av hålet Slagspel: Två slag

5. BOLL SOM OAVSIKTLIGT RUBBAS PÅ GREEN
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.
 

BANMARKERING               INNEBÖRD                                               REGEL

Vit                                       Out of bounds                                           27
Gul                                      Vattenhinder                                             26
Röd                                     Sidovattenhinder                                      26
Blå                                      Mark under arbete (MUA)                        25
Blå‐vit                                 MUA, spel förbjudet                                 Bil 1‐ B (2a)
Orange                                Oflyttbart hindrande föremål                   24‐2

MARK UNDER ARBETE FRÅN VILKET SPEL ÄR FÖRBJUDET Regel 25
Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett område – mark under arbete (MUA) från vilket spel är förbjudet – eller om ett sådant område hindrande inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste spelaren söka lättnad enligt regel 25‐1b. (Eller droppa den i droppzonen. Bollen är i spel om den stannar inom två klubblängder från den plats där den träffade marken, även om den rullar ur rutan eller närmare hålet. I övrigt är regel 20‐2c tillämplig. Droppzonen är markerad med vit färg och bokstäverna DZ alternativt DR.)

ONORMALA MARKFÖRHÅLLANDEN (MUA) Regel 25
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggning är mark under arbete.
Ej igenväxta dräneringar täckta av sand, jord eller singel är mark under arbete.
Myrstackar är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.

SKYDD AV UNGA TRÄD Regel 24
Skydd av unga träd identifierade med stödpinne eller ett orange band. Om ett sådant träd påverkar en spelares stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 24‐2b (Oflyttbart hindrande föremål).

TRÄPALISSADER Regel 24
De träpalissader som finns på Kungsbanans hål 2 och hål 8 samt Slottsbanans hål 16 och 17 betraktas som oflyttbara hindrande föremål. Regel 24‐2 är tillämplig.

SKYDDSNÄT
Skyddsnät är tillverkade oflyttbara föremål. Regel 24-2 är tillämplig.

VÄGAR
Byggda grus- och asfalterade vägar betraktas som tillverkade oflyttbara föremål. Regel 24-2 är tillämplig.

Plikt för brott mot lokal regel
Matchspel: Förlust av hålet Slagspel: Två slag

AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN Regel 14-3
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Plikt för brott mot regel 14-3
Diskvalifikation

Tillfälliga lokala regler
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavla vid klubbhuset samt vid första tee.

Lokala bestämmelser
Banpersonal som arbetar på banan har företräde.
Bagvagnar får inte dras över tee eller green eller mellan green och greenbunker.