Välkomna till vårmötet - 23 april!

Ålands Golfklubb r.f. håller ordinarie vårmöte lördagen den 23 april 2022 kl. 11.00 i Kastelholm.

FÖREDRAGNINGSLISTA

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Val av två justeringsmän.
  3. Konstaterande av mötets behöriga sammankallande.
  4. Föredragning av styrelsens årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.
  5. Fastställande av bokslutet.
  6. Beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga eller andra åtgärder som förvaltningen av föreningens angelägenheter under det gångna verksamhetsåret, årsberättelsen eller revisionsberättelsen kan föranleda.
  7. Framläggande av driftsbudgeten för innevarande verksamhetsår.
  8. Utseende av valberedning.
  9. Övriga ärenden. 
  • Godkännande av styrelsens förslag att utse Mikael Mörn till hedersmedlem.

Styrelsen

Årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse kommer att publiceras på klubbens hemsida inom kort.